Информация на русском языке - Teave eesti keeles

Информация на русском языке - Teave eesti keeles

Информация на русском языке

Дети мигрантов растут одновременно в двух национальных исторических нарративах: страны, в которой они живут, и страны происхождения их семьи. Но каким образом передача исторических взглядов от одного поколения к другому влияет на отношение мигрантов к тому, что происходит «здесь» и к тому, что «там», все еще неясно.

Основываясь на теориях межпоколенной передачи воспоминаний и транснационализма во втором поколении, проект MoveMeRU ставит перед собой цель закрыть этот важный пробел в научных исследованиях и изучить процессы исторической памяти двух поколений людей с миграционным прошлым и без него.

Исследуются группы российских мигрантов в доброжелательных, враждебных и нейтральных условиях приема в Германии, Эстонии и Канаде. Как и многие другие автократии, Россия использует историческую память, чтобы обращаться к чувствам своих граждан внутри страны и за рубежом и укреплять в них их чувство принадлежности к России.

В проекте MoveMeRU объединены несколько исследовательских подходов:

  1. опросы общественного мнения в трех целевых странах в отношении исторических взглядах среди молодежи и их родителей как в сообществах мигрантов, так и в референтной группе без иммиграционного бэкраунда.
  2. межпоколенческие фокус-группы в тех же странах
  3. анализ исторических нарративов в СМИ, ориентированных на русскоязычное население за рубежом.

Проект будет способствовать лучшему пониманию различий и сходств в передаче воспоминаний от поколения к поколению в семьях мигрантов и немигрантов и позволит понять, какие факторы способствуют или препятствуют интеграции мигрантов. Полученные результаты в значительной степени повлияют на процессы разработки политики в принимающих странах и общественного восприятия изменений между поколениями в сообществах мигрантов.

Данный проект проводится на средства Европейского исследовательского совета (Europäischen Forschungsrat (ERC)) в рамках научной и инвестиционной программы Евросоюза «Горизонт Европа» за договорным номером 101042339. Дата начала проекта - 01.09.2022.

Teave eesti keeles

Sisserändajate lapsed kasvavad üles kahe rahvusliku ajaloolise narratiivi taustal: selle riigi, kus nad elavad, ja nende perekonna päritoluriigi narratiivi taustal. Siiski on veel ebaselge, kuidas ajalooliste vaadete edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele kujundab sisserändajate suhteid "siin" ja "seal".

MoveMeRU, mis põhineb põlvkondadevahelise mälu edasikandumise ja teise põlvkonna transnatsionalismi teooriatel, püüab aidata kaasa selle terava uurimislünga täitmisele, uurides rändetaustaga ja ilma rändeta inimeste ajaloolisi mäluprotsesse kahe põlvkonna lõikes. Uuritakse vene sisserändajate rühmi heatahtlikus, vaenulikus ja neutraalses vastuvõtukeskkonnas Saksamaal, Eestis ja Kanadas. Nagu paljud teisedki autokraatiad, kasutab Venemaa ajaloolisi mälestusi selleks, et käsitleda oma kodanike tundeid kodus ja välismaal ning tugevdada nende ühtekuuluvustunnet Venemaaga.

MoveMeRU ühendab mitmeid uurimisviise:

  1. arvamusküsitlused nii kolmes sihtriigis noorte täiskasvanute ja nende vanemate seas nii sisserändajate kogukondades kui ka rändetaustata võrdlusrühmas.
  2. põlvkondadevahelised fookusgrupid samades riikides
  3. välismaal elavatele venekeelsetele inimestele suunatud meediakanalite ajalookirjelduste analüüs.

Projekt aitab paremini mõista erinevusi ja sarnasusi mälestuste põlvkondadevahelises edasiandmises sisserändaja taustaga ja ilma sisserändaja taustata peredes ning annab olulist teavet selle kohta, millised tegurid toetavad või takistavad sisserändajate integreerumist. Tulemustel on oluline mõju vastuvõtvate riikide poliitikakujundamise protsessidele ja üldsuse arusaamale põlvkondadevahelistest muutustest sisserändajate kogukondades.

Seda projekti rahastab Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi "Euroopa Horisont" raames lepingu nr 101042339 aluse algusega 01.09.2022.